Artist statement      
       
Knowledge of of nature's complexity and environmental sustainability is important, especially when we see      
the influence our lifestyle has on our environment. In my work I want the nature to be present when      
I search for new forms of sensibility.      
In my ongoing project I am exploring the Norwegian mosses. I use the mosses both as a limited focus      
area and as a concrete representation of nature. This gives me a framwork to work within and leads      
me into new ways to create art. The expression alternates between the figurative and the abstract.      
       
       
       
Kort om mitt arbeid      
       
Kunnskap om naturens kretsløp og miljøets bærekraft er av avgjørende betydning, når vi ser den      
innflytelsen vår livsstil har for våre omgivelser. I mitt arbeid leter jeg etter nye veier til å forstå og      
oppleve natur.      
I mitt pågående prosjekt har jeg tatt for meg norske mosearter og bruker disse som et      
omdreiningspunkt og som en konkret representasjon av natur. Dette gir meg en ramme og fører      
meg inn i en begrenset form som tvinger frem nye tilnærmingsmåter. Uttrykket veksler mellom det      
figurative og det abstrakte.      
       
       
 
     
-----------

 

   
       
       
Aftenposten lørdag 24.10. 2015. Anmeldelse av utstillingen Florilegia på Tegnerforbundet.      
Skrevet av Kjetil Røed.      
       
Hva kan tegnekunsten bidra med?      
I vitenskaphistorien har tegning vært en viktig støtte. Gjennom penn og papir kunne forskeren skissere      
sine observasjoner med en detaljerikdom som ellers ville gått tapt. I dag har fotografiapparatet og andre      
fininstilte måleinstrumenter overtatt. Hva er det så tegnekunsten kan bidra med? Florilegia gir noen svar.      
 
     
Skylapper      
Marie-Claude Bougards delikate tegninger av naturens vekstprosesser dreier seg om vår evne til å      
plassere det vi vet i en større sammenheng. Det er ikke bare det vi har rett fremfor oss som er viktig,      
men syklusene kunnskapen er en del av: liv og død, vekst og forfall. Uten denne helheten vil vi fort få      
skylapper.      
Trond Sebastian Rusten viser fotografiske utsnitt av en skogbunn ledsaget av tegninger hvor detajer      
fjernet fra fotografiet er gjengitt. Fotografiets evne til å fange alt er utilstrekkelig sett mot      
tegnehåndverkes evne til å trenge inn i det du ser, antyder Rusten. Ved å bygge opp et bilde av det vi ser      
for hånd, linje for linje, vil vi erfare gjenstanden dypere enn om vi nøyer oss å rette kameraet mot det.      
       
Observasjonens stadier      
Pia Krabberøds akvarelltegninger av mosesorter viser at eksakt gjengivelse ikke alltid er det viktigste.      
Ved å blindtegne - å la være å se ned på papiret under tegneakten - blir plantene ute av fokus, fordi      
kunstneren ikke har justert tegningen ved å veksle mellom observasjon og fremstilling. Mennesket er      
tilstede i enhver observasjon uansett hvor objektiv den sies å være. Om vi blindt stoler på teknikken, og      
ikke aktivt deltar i samspillet mellom utførelse og observasjon, vil det endelige bildet bli uklart, sier      
Krabberød.      
       
Burlesk      
Brynhild Winther går til kjernen av tegning som redskap som kunnskapervervelse på en mer vilter og      
forfriskende måte enn de andre kunstnerne. Her syder det av ideer og innfallsvinkler. Velkjente dyrearter      
glir over i hverandre, og maskindeler og tekst gror inn i de hybride kroppene. Ved å gni ut dyrernes og      
tingenes identitet, skapes steder å forestille oss dem på ny. Så hva kan vi lære av Florilegia?      
At tegning fortsatt er relevant fordi den kan gjeninnføre tvetydelighet og synsvinkler som leder oss i      
retning av andre typer undersøkelser enn de "objektive" metodene vitenskapen oppererer med. Ingen      
dum påminnelse.